נגישות בבית משפט

מקלדת עם סמל נגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק השוויון") קובע בסעיף 1 שבו את עקרון היסוד של החוק והוא: "1. זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות."

הכנסת הכירה בחוק השוויון בשוויון כערך של אדם שנברא בצלם, למעשה בפעם הראשונה- פסיקה רבה נכתבה בנושא ועל כך בפוסט נפרד.

מטרתו של החוק נקבעה בסעיף 2:

"2. חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

תקנה 42 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (להלן: "התקנות") קובעת את חובת התאמת נהלים, הליכים ונוהגים בשירות על ביהמ"ש ואילו תקנה 43 לתקנות קובעת כי:

"נוסף על ביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה, יבצע החייב את הוראות תקנות 9 עד 34, לפי העניין, ואולם על אף האמור בתקנה 29, יסופקו התאמות נגישות בדיונים לפי הוראות סימן זה."

 • תקנות 9 – 34, כוללות בין היתר:
  • ד.1. ביצוע התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים (תקנה 9 לתקנות)
  • ד.2. מתן שירות בלא המתנה בתור (תקנה 13 לתקנות)
  • ד.3. אספקת אמצעי עזר ושירותי עזר (תקנה 26 לתקנות)
  • ד.4. שמירה על זמינות ותקינות התאמות הנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי (תקנה 27 לתקנות)
  • ד.5. ביצוע בדיקה תקופתית (תקנה 28 לתקנות)
  • ד.6. התאמות נגישות למידע (תקנה 29 לתקנות)
  • ד.7. סיוע במילוי טפסים (תקנה 31 לתקנות)
  • ד.8. מתן שירות באמצעות טלפון, פקסימילה, מסרון, דואר, אינטרנט דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר (תקנה 32 לתקנות)

 

תקנה 45 לתקנות קובעת כיצד על ביהמ"ש לבצע את ההתאמות הסבירות כלפי בעל דין:

" בכפוף להוראות תקנה 47, יספק האחראי לביצוע התאמות נגישות התאמות נגישות לפי סימן זה, לבקשתו של אדם עם מוגבלות שהוא בעל דין או בא כוח, אחד או יותר מאמצעי העזר ושירותי העזר המפורטים להלן, לפי מוגבלותו של האדם ולפי העניין:

(8) התאמת מועדים, שעות דיונים ואורכם בעניינו של אדם עם מוגבלות לפי מוגבלותו ובכפוף ליומנה של הערכאה;

(10) קיום הדיון במקום שאינו מקום מושבה הקבוע של הערכאה, בכפוף להוראות סעיפים 34(ב) ו-44(ב) לחוק בתי המשפט, ולפי העניין; בכפוף להוראות סעיף 12 לחוק בתי דין מינהליים ובכפוף להוראות כל חיקוק אחר לעניין מקום המושב של הערכאה, לפי העניין;

15) הספקת כל אמצעי עזר או שירות עזר סביר אחר, לפי סוג מוגבלותו ולפי הנסיבות ובהתאם להוראות תקנה 29(ג), בשינויים המחויבים."

 • ואילו תקנה 29(ג) לתקנות, קובעת:

"(ג) ההחלטה בדבר אמצעי העזר או שירות העזר אשר באמצעותו יימסר המידע לאדם עם מוגבלות, בכל מקרה נתון, תתקבל על ידי נותן השירות, בכפוף להתאמות שנותן השירות מחויב לספק לפי תקנה זו ולאחר שנותן השירות התייעץ עם האדם עם המוגבלות באשר להתאמת הנגישות המתאימה לו, תוך התחשבות במוגבלותו, באמצעים הטכנולוגיים המצויים ברשותו של האדם עם המוגבלות ובכפוף להוראות לפי סעיף 19יג(א)(2) לחוק לעניין גוף שאינו רשות ציבורית."

 • כפי שניתן לראות, המחוקק העניק לביהמ"ש סמכות רחבה לאפשר כל אמצעי עזר או שירות לפי סוג מוגבלותו.
 • בנוסף קבע המחוקק כי על ביהמ"ש להתייעץ עם המבקש לגבי האמצעים הדרושים לו לשם התאמת הנגישות המתאימה למבקש.
 • בנוסף, לעניין עדות המבקש, קובעת תקנה 46 (א) לתקנות כדלקמן:

"46(א) לבקשת אדם עם מוגבלות המזומן להעיד או להציג את עניינו לפני ערכאה, אשר הוגשה כאמור בתקנה 47, ורבות בעל דין שהוא עד, ואשר עקב מוגבלותו אינו יכול לתת עדות בדרך הרגילה, תימסר עדותו באחת או יותר מדרכים אלה, לפי מוגבלותו ולפי העניין:

(4)   בסיוע אמצעי תקשורת תומכת וחליפית שבהם עושה האדם שימוש בדרך קבע, ובמידת הצורך תוך הסתייעות בקלינאי תקשורת לשם שימוש באמצעי כאמור; המבקש יציין בעת הגשת בקשה לפי תקנה 47, אם אמצעי התקשורת התומכת והחליפית הוא מסוג לוח אותיות או מסוג סמלים, ואולם אם חלים על עדותו של האדם עם המוגבלות הוראות חוק הליכי חקירה והעדה, תימסר העדות כפי שנקבע בחוק האמור;

(7)   בסיוע כל אמצעי עזר או שירות עזר סביר אחר, בהתחשב במוגבלותו של האדם ובהתאם להוראות תקנה 29(ג) בשינויים המחויבים, ולגבי עדות בהליך פלילי – רק אם שוכנע בית המשפט או בית הדין, לפי העניין, כי אין בדרך שקבע כדי לגרום עיוות דין לנאשם."

 • הנה כי כן, המחוקק מאפשר גם לעניין העדת עד סמכות רחבה לסייע למבקש בכל אמצעי הדרוש לו לשם העדה, בין היתר בדרך של סיוע טכנולוגי.

 

© ירקוני - משרד עורכי דין ונוטריון

top