03-5102710

נוטריון

נוטריון

משרדנו מספק שירותי נוטריון בזמינות ובמהירות המשמשים בארץ ובחו"ל, בהתאם לאמנות הבינלאומיות והחוק הבינלאומי. שירותי הנוטריון כוללים, בין היתר, אימותי חתימה, אישורי העתקים, אישורי תרגומים, אישור הצהרות, תעודת חיים ואישורי עשיית צוואות.לידיעתכם תעריפי השירותים השונים נקבעו בחוק והינם אחידים.

 

נכון ליום 01.01.2019 אלו תעריפי הנוטריון לפעולות השונות- השכר בטור ב' הוא עבור הפעולות המנויות בטור א'

 
 

 

השירות


שיעור השכר בש"ח ללא מע"מ
   
1.אימות חתימה – 
 (א)אימות חתימה יחיד כחותם ראשון167.00
 (ב)כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך66.00
 (ג)אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב)66.00
 (ד)ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור66.00
 (ה)היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון -תיווסףמחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
2.(א)אישור העתק צילומי של מסמך- 
  לעמוד הראשון66.00
  לכל עמוד נוסף5.00
 (ב)אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף לאישור הראשון- 
  לעמוד הראשון21.00
  לכל עמוד נוסף5.00
3.(א)אישור נכונות של תרגום- 
  (1)עד מאה המילים הראשונות שבתרגום211.00
  (2)לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים167.00
  (3)לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות80.00
 (ב)ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו  תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון66.00
  
4.אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה1965- – 
 (א)לחותם ראשון243.00
 (ב)לכל חותם נוסף124.00
 (ג)ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור74.00
 (ד)היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף סכום שלמחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו שבצוואה
5.אישור שפלוני נמצא בחיים167.00
6.קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת – 
 (א)למצהיר הראשון169.00
 (ב)לכל מצהיר נוסף67.00
 (ג)ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף66.00
 (ד)היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסףמחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
7.העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך- 
 (א)אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800.00 שקלים חדשים1,067.00
 (ב)עלה הסכום האמור על 76,800.00 שקלים חדשים2,283.00
  הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה. 
7א.רישום הערה  בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן תקנות הנוטריונים)-
 (א)קבלת הודעת הביטול  ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים179.00
 (ב)הוצאת  העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים64.00
 (ג)לכל העתק נוסף64.00
    
    
8.כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלההסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור – הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 268.00
    
    
9.(א)עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר-למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו-בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 8 ו-11, לפי הענין, ובנוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה- יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא: 
  (1)לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו543.00
  (2)לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה167.00
 (ב)נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד. 
 (ג)יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות לשם עשיית פעולה, והפעולה אותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה. 
10.ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה בגדר פרט 9 – יווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד8  ו-11 לפי העניין. 
11.(א)אימות הסכם ממון הנעשה  לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973371.00
 (ב)ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים  של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף64.00
 (ג)היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסףמחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון
12.ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו
אישור סכום של
89.00